Historie

Historie van de VZO

In 1961 is de middenstandsvereniging opgericht, vallende onder de Statuten Middenstandsbond Limburg en Landelijk het “Midden en Klein Bedrijf”. Het bestuur bestond uit secretaris A. Linders, voorzitter S. Keijsers en drie bestuursleden. 
In 1980 zijn alle verenigingen van de Middenstandsbond Limburg aangesloten met eigen statuten onder de Limburgse Organisatie Zelfstandige Ondernemers (LOZO) gevestigd bij het Centraal Bureau Venlo. In de statuten waren destijds vernoemd als secretaris dhr. H. Baartmans en als voorzitter J. van Gassel.

 

Hoe het begon: de oprichtingsvergadering R.K. Middenstandsvereniging afd. Ysselsteyn op 10 juli 1961 zaal Bos te Ysselsteyn...

De opening en een welkomswoord werd uitgesproken door dhr. Pluim uit Meijel - een afgevaardigde van het hoofdbestuur. Een speciaal welkom was er aan Pastoor Janssen en Pater Venhoven. Verdere aanwezigen waren dhr. Janssen (voorzitter afdeling Venray) en dhr. Coonen van het hoofdbestuur Venlo. Van de afdeling Oostrum was voorzitter Raedts aanwezig. Ook alle middenstanders uit Ysselsteyn waren aanwezig. Dhr. Pluim gaf een uiteenzetting van het doel en de werkwijze van een middenstandsvereniging, terwijl dhr. Coonen enkele details nog speciaal toelichtte. Bij de stemming die gehouden werd, werden de volgende bestuursleden gekozen: J. Bos, J. van Gassel, H. Gooren, S. Keijsers en A. Linders. Voor de stemming hadden alle ondernemers zich opgegeven als lid. Vervolgens werden het nieuwe bestuur en de leden van de nieuwe afdeling toegesproken door dhr. Janssen en dhr. Raeds en succes toegewenst.
Ook van de geestelijke adviseur Pastoor Janssen mocht de nieuwe vereniging gelukwensen in ontvangst nemen. De vergadering werd onder dankzegging aan de nieuwe leden gesloten door dhr. Pluim.

In de bestuursvergadering van 08 oktober 1961 in zaal Bos werd voorzitter S. Keijsers gekozen, secretaris A. Linders en penningmeester H. Gooren en verdere bestuursleden Jan van Gassel en Jan Bos. Ook werd besloten een Rijks Postbank Spaarboekje te openen. Het bestuur wil in de eerste ledenvergadering voorstellen de winkels 's zondags te sluiten behalve het Duitse kerkhof. Er werd afscheid genomen van adviseur dhr. Knoops, voorzitter van de R.K. Nederlandse Middenstandsbond. Tevens werd de inschrijving van de stichting Santos ingevuld. Dit is een lidmaatschap waar leden van de vereniging voor minderbedeelden of ziekelijke ondernemers een beroep konden doen. Andere activiteiten die door de vereniging werden gehouden waren de winkelieractie waar men bij aankoop van een bepaald bedrag een lot ontving, dat weer meedeed aan prijzen in de St. Nicolaas actie met als doel “Kopen in eigen plaats” te bevorderen.

 

Hoe het verder ging in de jaren '60...

In de jaarvergadering van 28 maart 1962 werd besloten medewerking van leden aan de komende Oranje feesten, vanwege het jeugdwerk in Ysselsteyn. Ook werd door Pastoor Janssen een korte uitleg gegeven over de ervaringen van de oorlogsjaren die hij in het concentratiekamp heeft doorgebracht. Tevens werd besloten een eendagstrip te organiseren naar Duitsland voor leden met partner. Aansluitend deze jaarvergadering was feestavond met muziek van accordeonist.

In de ledenvergadering van 8 november 1961 werden ook de dames uit genodigd en er werd gezorgd voor muziek en een hapje. Door de voorzitter werd aandacht gevraagd voor de komende verkiezingen van Provinciale Staten op 28 maart en Gemeenteraad op 30 mei. Wellicht kon in samenwerking met de afdeling Venray en Oostrum iets bereikt worden voor de juiste man op de juiste plaats. Vol lof waren de leden over even secretaris Dhr.Janssen die alles accuraat had verzorgd.

 

Op 20 januari 1962 vond de reis naar Duitsland plaats met toeringcar onder leiding van de heer Hendriks. Bezocht werden Nideggen, Ruhrberg met boottocht over de Ruhr, er werd gegeten in München en op de terugweg met een bezoek bij de Himmel-sleiter. Daarna over Aken naar Holland terug met een bezoek aan Cafe A.v. Asten in Schinveld. Het echtpaar Baltissen verzorgde het hele gezelschap van een prachtige feestmuts zoals op de foto te zien is.
In de jaarvergadering 1963 kwam naar voren dat het jaar 1962 niet zo'n goed jaar was geweest voor de middenstand. De meningen waren dat de boeren in het afgelopen jaar te weinig voor hun producten ontvingen. Ook bestuursleden hadden tijdgebrek en daarom moesten andere leden het bestuurwerk oppakken. 
Vanaf 1963 werd er ieder jaar wel een carnavalswagen voor de optocht gebouwd, bij de kleine groepen. 
De vergaderingen werden om de beurt gehouden in Cafe van Asten of in zaal Bos.
Ook werd er ieder jaar wel een dagstrip gehouden waarbij de meeste ondernemers een werkdag ontvluchten.

In 1964 werd er een oriëntatietocht voor de jeugd uitgezet waaraan enkele prijzen verbonden waren. Er werd gesproken van, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In 1965 werden er in plaats van meerdere keren vergaderen, praatavonden gehouden. Aan zieken, buitenshuis verpleegde dorpelingen en ook kinderen werd een fruitmand bezorgd. Deze attentie werd in het dorp zeer gewaardeerd, met een dankwoord in het nieuwblad. Met Kerstmis werden er kerstbomen met verlichting erin bij de zaken geplaatst. Verder volgden er nu drie rustige jaren. 
In 1969 is er voor het eerst een jaaroverzicht geschreven.

De jaren '70...

Het jaar 1970 was voor de vereniging een heel actief jaar. In de winter van 1970 werd er een dropping georganiseerd vanuit St. Anthonis. Ook werd in dat jaar overleg gevoerd voor een samenvoegen van standpunten naar de gemeente met de middenstandsvereniging uit Oostrum. Dhr. Valks zat in de commissie om de kerkdorpen te versterken. Ook werd er in zaal Roelanzia een belastingdeskundige uitgenodigd namelijk dhr. Sengers vanuit het Centraal Bureau. Tevens waren ondernemers van de dorpen Merselo, Oostrum, Oirlo, Leunen en Veulen aanwezig.

Er waren stemgerechtigde leden die bij Venlo waren aangesloten en niet stemgerechtigden die aspirant lid waren. Er werd honderd gulden geschonken voor de opening van de Stichting sportpark, tevens waren er een zestal leden die een reclame stunt per vliegtuig organiseerden, die een hele verzameling reclame biljetten uitstrooide. Ook werd er gesproken over reclameborden om die te plaatsen langs de weg. In 1972 zou Ysselsteyn 50 jaar bestaan en vanwege dit feest wilde men een ballonwedstrijd houden, maar zeker wilden de leden in de gemeenschap een tentoonstelling organiseren. Op het eind van de vergadering werd voorgesteld de contributie te verhogen naar honderd gulden. En er kwam nog een voorstel om de winkels zaterdags om vijf uur te sluiten. Dit werd met gejuich goedgevonden. Aan de orde kwamen een bijdrage voor het St. Nicolaasfeest voor de kinderen vanuit de pasopgerichte dorpsraad.

Op 15 december werd om 7 uur per bus vanaf Zaal Bos naar Bruggen in Duitsland vertrokken. Om half twee werd er huiswaarts gekeerd, allen waren goed van vaste en vloeibare spijzen voorzien.

Vanaf 1971 werd er voor de ledenvergadering voortaan een bestuursvergadering gehouden. Voor het feestcomité van 50 jaar Ysselsteyn werd een garantiesubsidie van vijfhonderd gulden goedgekeurd en toegezegd. Ook werd een eenmalige subsidie met de Boerenbond en Rabobank, ieder tweehonderd gulden voor de zeskamp goedgekeurd. Dhr. L. Klomp werd voorgedragen in de vacature als kandidaat voor de dorpsraad.

In 1975 werd er ook vergaderd in Café van Dijck. De vergaderingen door het jaar werden vaak praatavonden genoemd. Met op het einde of aan het begin van een nieuw jaar de jaarvergadering. Er werd ieder jaar wel aan bestuurswisseling gedaan, omdat niemand serieus de kar wilde trekken. Na Wim Kooning, Tien Hendriks, Toon Baltussen kwam Jan van Gassel in 1977 aan de beurt de kar als voorzitter te trekken tot 1988. In 1977 kwamen ook gesprekken op gang wat het goederenassortiment betreft. De Centrale Raad werd met de voorzitter ook door Dhr.Klomp bezocht, deze Raad was weer aangesloten bij het landelijke NCOV. Deze Centrale Raad bracht nieuwe statuten, waar de leden zich wel in konden vinden.

Op zondag 19 november 1978 werd het eerst “Ysselsteyn Leeft” door 16 ondernemers en 17 verenigingen gepresenteerd in het gemeenschapshuis .Vanaf 20 november werd de naam van onze vereniging Vereniging Zelfstandige Ondernemers (VZO) ingevoerd. In november 1978 werd er door de VZO een enquête gehouden betrekking hebbende op ruimtelijke ordening, bestemmingsplan, winkelaccommodaties, recreatie, huisarts, kerk en verder wat actueel was.

In de vergadering van 24 april 1979 werd besloten de dames in het vervolg ook bij de jaarvergadering te betrekken. Half juni van dat jaar zou de 2000e inwoner van Ysselsteyn geboren worden. Aan pastoor van Uden werd als adviseur een attentie aangeboden vanwege zijn 50everjaardag. In november werd de verkoopgroep opgericht met als administrateur Dhr. Toon Tielen. Vrijdags voor de beginnende week van de actie konden de ondernemers de loten afhalen bij de Rabobank. Ook werden daar de consumentenprijzen uitgestald.

 

Wat er allemaal gebeurde in de jaren '80...

In 1980 werd er een stickeractie gehouden. Zaken of bedrijven die bij de VZO waren aangesloten kregen een grote sticker op het bedrijf geplakt. Aan de Lozo werd op 8 december medegedeeld dat onze vereniging voortaan bestaat uit Ysselsteyn, Vredepeel, Merselo Veulen, Heide. Ook kreeg in dat jaar de VZO een stem in de dorpsraad, behartigd door Dhr. J. Teunissen. Na een geslaagd jaar voor de vereniging gingen ondernemers en hun vrouwen een gezellige avond vieren met etentje, in Herberg de Peel. In 1981 kreeg onze vereniging deelname in de commissie financiële en economische zaken van de gemeente, waar ook het midden en kleinbedrijf vertegenwoordigd moesten zijn. In 1981 traden als nieuwe bestuursleden de heren G. van Dijk uit Merselo als vice-voorzitter, P. van Lipzig uit Vredepeel als secretaris, H. Baartmans als penningmeester en A. van Dijk voor het onderdeel publiciteit aan. De secretaris zal notuleren en het typewerk uitbesteden, hiervoor werd 250 gulden per jaar uitgetrokken.

Op zondag 24 oktober werd het tweede Ysselsteyn Leeft georganiseerd door de VZO in het gemeenschapshuis met als uitgenodigde deelnemers standsorganisaties en verenigingen. Op 10 februari 1981 kwam de verkoopgroep binnen onze vereniging. Tevens werd er het gezamenlijk adverteren voorgesteld en goedgekeurd. Ook is er in dat jaar veel gewedijverd voor de restauratie van Michelsmolen in Merselo. Er werd besloten door de LOZO een brief op te laten opstellen voor het plaatsen van een wegwijzerbord, omdat het via de dorpsraad niet lukte. Door Toon Tielen werd de nieuwe lay-out van YNB ge-presenteerd. Omdat de Provincie geen wegwijzerbord vanaf het Meerdal deed goedkeuren, hebben de ondernemers zelf een bord bij de bekende bordenfabrikant besteld en geplaatst, zodat het verkeer ook langs de Middenpeelweg naar boven kan rijden.

In 1982 telde onze vereniging 35 leden. Jan van Gassel werd in dat jaar door de vereniging voorgesteld als lid van de commissie financiën en economische zaken om de belangen van het midden en kleinbedrijf tot 1986 in de gemeente te behartigen. Er werd in oktober een discussieavond met consumenten gehouden, geleid door Dhr. Andrega.

In 1983 werd de augustusvergadering gehouden in zaal Tielen ‘t Anker te Merselo om meer ondernemers vanuit Merselo/Vredepeel bij de VZO te betrekken en de volgende vergadering in zaal Keukens ‘t Veulen, ook weer om leden van Veulen/Heide te verwelkomen. Er werden in dat jaar cadeaubonnen met VZO-logo aan de consumenten geboden, bij de drie Rabobanken verkrijgbaar. Drie standorganisaties waren de inspraakorganen voor het YNB, nl. Rabobank, Boerenbond en VZO. Er mocht alleen een gezamenlijke advertentie geplaatst worden met op een pagina alle logo’s van de bedrijven. Omdat de ondernemers niet in het YNB mochten adverteren gingen zij over om een eigen periodiekje het “VZO- allerlei” uit te geven in de eigen aangesloten dorpen. Contributie kwam op 150 gulden per lidmaatschap, eenmanszaak of BV. Servé Keijsers werd voorzitter van de verkoopgroep en Arie van Dijk van de promotie groep. Er werd begonnen met het gezamenlijk adverteren en ook met de Muziekfeesten in Merselo (Peel en Maas) en het begin van gezamenlijk plaatsen van reclameborden. In de ledenvergadering werd meestal een spreker uitgenodigd o.a. van Lozo-thema’s, bedrijfseconomische voorlichtingsdienst, ruimtelijke ordening, belastingvoorlichting door een inspecteur en personeelsvoorlichting o.a. ontslagvergunning en bedrijfsopvolging. Ook werd er een St. Nicolaasfeestmorgen gehouden voor kinderen van de ondernemers met huisgenoten, dit voorstel van Harrie Seuren viel goed in de smaak en werd jaarlijks voortgezet. Jaarlijks werd er vergaderd met OZO-Oostrum. Ook in dat jaar pleitte Jan Houben voor shirt reclame voor de voetbal. Er werd jaarlijks een gift gedaan aan een van de scholen in ons ledengebied. In de vergadering van 1983 kwam nog eens naar voren wat we in de statuten vastgelegd hadden, nl. het behartigen van Sociale, Maatschappelijke en Economische belangen van het Kerkdorp Ysselsteyn met z’n aangrenzende kerkdorpen der Gemeente Venray, voor gevestige ondernemers van het Midden en Kleinbedrijf. 
In de jaarvergadering 1983 werd Bert Klomp tot secretaris gekozen omdat de voorzitter 6 personen benaderd had maar geen leden daarvoor werden gevonden. Dhr Klomp zal voor een kleine vergoeding het schrijfwerk door de boekhouder laten uitvoeren. Er werd besloten om eenmalig 900 gulden te schenken aan Michelsmolen, als promotie van de verkoopgroep. Ook werd de gehouden consumenten enquête voorgelezen en daarna naar de LOZO gezonden.
In 1983 werd als VZO-lid Siep Nijssen tot prins gekozen, zodat er meer aandacht aan de receptie en een carnavalstrein werd besteed, gewaardeerd met een eerste prijs. S. Keijsers deelt mede vanuit de verkoopgroep, dat door de gemeente een laatste aanbieding is gedaan inzake een bewegwijzering voor een bedrag van 210 gulden, te plaatsen langs de telefooncel, dit werd aangenomen door de leden. In december

1984 is de VZO begonnen om de dames van de ondernemers meer gaan te betrekken bij de vereniging. In dat jaar werd ook besloten een totale contributie te innen, Lozo aandeel en eigen aandeel. Omdat vanaf dat moment alle leden hetzelfde bedrag betaalden, was het wel of niet Lozo voorgoed van de baan. Bert van Vechel werd in dat jaar voorgedragen als kandidaat dorpsraad. Hannie Keijsers werd als bestuurslid voorgedragen en gekozen.

In 1985 werd Truus van Lipzig als bestuurslid gekozen. Ondernemers konden vanaf dat jaar aspirant lid worden voor een jaar, waarna ze dan lid werden.

Op 6 mei 1985 werd de uitslag van het onderzoek “Winkelvoorzieningen in Ysselsteyn” wat door het CIMK gehouden was in bijzijn van de pers, organisaties en dorpsraden uitgereikt en geëvalueerd, wat te doen met de uitslagen.

 

In 1986 werd het 25 jarig bestaan van de VZO gevierd met een receptie. Bert Klomp en Jan van Gassel werden door de Lozo verrast met een gouden speld. Mevr. Klomp kreeg het insigne voor haar man i.v.m. ziekte uitgereikt. Hannie Keijsers had hier veel werk aan besteed. De zondag na de 10 juni werd een braderie op en aan het Lovinckplein gehouden (zie foto), waarna het comité op een ruimschoots financieel, tevreden en geslaagd jubileumfeest konden terug zien.

Vanwege het overlijden van Bert Klomp op 18 juni, wat een groot verlies betekende voor de vereniging, nam dat jaar Berrie Klomp het secretariaat over.   De LLTB winkel werd dat jaar lid van de verkoopgroep uiteraard ook van de VZO. 
In 1986 werd Mevr. Truus van Lipzig en Harrie Seuren tot bestuurslid gekozen. Op zondagmorgen 30 november weer de St. Nicolaas voor de kinderen met hun ouders, het werd een gezellige morgen. In 1986 werd er een mooie carnavalswagen gebouwd, maar toen de optocht moest beginnen was de trekker met chauffeur niet komen opdagen. Naar schatting minstens voor een tweede prijs.
In 1987 gingen de heren Gommans en Rutten in de verkoopgroep, met goede voornemens en goede voorstellen werkelijk de kar trekken. Er werden maandelijks ronde tafelgesprekken georganiseerd door de verkoopgroep. In dat jaar werd de commissie Midden en Kleinbedrijf van de gemeente opgeheven, en in commissie financiën en economische zaken ingevoerd waarin Jan van Gassel geen zitting meer nam. Er werd een fietstocht georganiseerd ten bate van geestelijke gehandicapten.

In 1989 trade toe tot het bestuur Mevr. L. Rutten als secretaris en B. van Vechel als bestuurslid. De opbrengst van de jaarlijkse fietstocht ging naar Maria Auxiliatrix te Venlo dat toentertijd revaliderende kinderen in huis had (zie foto). Als prins carnaval werd Geert van Gassel gekozen. In dat jaar werd voor het eerst besloten, dat men niet meer lid van onze vereniging kon zijn zonder lidmaatschap van de Lozo. De feestavond werd gehouden in zaal t’Anker Merselo. 25 Ondernemers met hun partner deden mee aan een goed verzorgd dinerdansant. Ysselsteyn Leeft als manifestatie werd gehouden zondag 3 september met locatie bij Frans Jenniskens aan de Ysselsteynseweg. Terugziende op een actief jaar 1989.

Hoe de jaren '90 verliepen...

In 1990 werd Peter van Duijnhoven prins Vredepeel. Frank Claessens was de contactpersoon voor het plaatsen van advertenties d.m.v. autobedrijf Gommans & de Wit. De consument werd met Moederdag verrast met een bloemetje aan huis bezorgd. Annemie Tielen-Spreeuwenberg werd bedankt voor haar enkele jaren secretaris. In een ledenvergadering van 15 oktober 1991 werd Berrie Klomp, omdat hij met zijn bedrijf en activiteiten gestopt was, bedank door Jan Teunissen die op dat moment voorzitter was en werd Jan van Gassel als interim voorzitter gekozen. Jeu de Wit was in dat jaar afgevaardigde voor de ondernemers naar B&W en gemeente als gesprekspartner. Bert van Vegchel deed verslag van de fietstocht en kon voor de Don Bosco Ruiters een cheque aanbieden van 1000 gulden. De voorzitter van de verkoopgroep S. Keijsers deelde mede dat voor de deelnemende ondernemers het boekwerk van de enquête ter inzage bij hem aanwezig was. “Ysselsteyn en omstreken Leeft” werd gehouden in de manege van Ysselsteyn.

Er werd besloten de consumpties tijdens de vergadering voortaan te laten lopen in een post vergaderingkosten. In 1992 waren bestuursleden: Jan van Gassel, Lenie Rutten, Bert van Vegchel, Jan Teuissen, Jac van Meijel.

 

In het jaarverslag van 1992 met als jaarvergadering Café den Tommes Merselo, werd vernoemd het comité Manifestatie Ysselsteyn Leeft,welke georganiseerd werd door S.Keijsers, J.Teunissen en H. Seuren. Met als prachtige resultaat 6000 gulden voor de verbouwing Ysselsteynse Kerk bestemd voor de haan op de toren en nog 500 gulden voor de Don Bosco Ruiters.

De fietstocht bracht voor het Sambiaproject 1000 gulden op (zie foto). De commissie ruimtelijke ordening Lozo werd vertegenwoordigd door Jan Teunissen. Geen Sinterklaasviering voorlopig vanwege te weinig belangstelling. De Sinterklaasactie voor de consumenten met de ondernemers Oostrum, Oirlo en Casenray was dit jaar een groot succes. Op de jaarvergadering 1993 neemt S. Keijsers als voorzitter na anderhalf jaar het interim voorzitterschap van Jan van Gassel over. Bovendien werd Jeu de Wit gekozen als vice-voorzitter om taken van de nieuwe voorzitter te verlichten. Voorzitter Keijsers spoort de leden van Ysselsteyn en Oostrum aan, het Buck-rapport samen goed te bekijken.
De fietstocht werd gehouden in samenwerking met de Zwarte Plak en de menvereniging. De opbrengst was 1000 gulden voor Pater van Meijel voor zijn werk in Brazilië. In zaal ‘t Veulen werd een politieke avond gehouden met afgevaardigden fractievoorzitters van de Venrayse politieke partijen met als discussieleider dhr. Van Ham van de Lozo. Martien Houben was in dat jaar Prins Carnaval van Ysselsteyn. In 1994 moesten we door een noodlottig ongeluk afscheid nemen van ons lid W. Willems. Jeu de Wit zat namens onze vereniging in het structuurplan van de gemeente. In juni 1995 kwamen er nieuwe statuten vanuit de Lozo, waar onze statuten heel goed op aansloten, zodat er geen wijzigingen in plaats hoefde te vinden. Jan Teunissen en Piet Rutten deden verslag van de Centrale raadvergadering.

In de vergadering met de gemeente werd toegezegd de reclameborden te mogen plaatsen op vijf locaties. In overleg met de commissie 75 jaar Ysselsteyn ging de aanvraag door voor alle kerkdorpen. Dhr. O.Matti nam afscheid als voorzitter van de Lozo en werd overgenomen door Dhr. Moonen. 40 Jarig jubileum OZO Oostrum vierde dit met een goed verzorgde en bezochte consumentenbeurs.

De vergadering gaat akkoord met het plaatsen van een gezamenlijk Kerst/ Nieuwjaarsadvertentie in Peel en Maas. In 1996 werd de fietstochtopbrengst gevraagd voor het Gehandicapten Platform Venray, dat op breed terrein de belangen behartigd voor de mindervalide medemens in de gemeente Venray, omdat  het eerste jaar van oprichting voor de statuutvorming nog geen subsidie was.

Tijdens de slotdag van de Ysselsteynse reveu werd door de VZO een ballonwedstrijd gehouden voor alle kinderen van dorpen waar leden als VZO zijn aangesloten. De bestuursamenstelling in 1997 was: Servé Keijsers, Jeu de Wit, Leny Rutten, Jack van Meijel en Martien Gommans.

Vanaf 2000...

Afdrukken